EasyHost Solution
  •                                                   
  • |
  • |
  • |
  • |
 
EasyHost
 

主頁 >> 域名服務 >> 域名轉址

域名轉址服務可將瀏覽器網址列URL的來源網址轉向 (redirect)到客戶指定的目的網址記使用。

基本月費 : HKD 25 安裝費 : HKD 150
#必需預繳 12 個月費用 #不包括域名註冊費

#如果您於申請後 30 天內要求退款,安裝費將於您所繳的費用中扣除,剩餘款項將全數退還。